Reglement Joined Care V.O.F.

Algemeen:

 1. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen in en rond de oefenzaal van Joined Care V.O.F. in Gezondheidscentrum Oosterheem
 2. Joined Care V.O.F. en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of ongemak; u traint onder begeleiding maar altijd op eigen verantwoording
 3. Iedereen die de oefenzaal van Joined Care bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van het reglement
 4. In de oefenzaal van Joined Care is het dragen van schone sportkleding en schone (binnen-) sportschoenen verplicht
 5. Omwille van uw eigen en andermans hygiëne is het verplicht altijd een handdoek te gebruiken op de apparatuur en op de matjes.
 6. Mobiele telefoons mogen tijdens de training of lessen, behoudens noodgevallen, niet worden gebruikt.
 7. De leiding behoudt zich het recht voor, een ieder die de normale voortgang van activiteiten belemmert tijdelijk of voorgoed uit Joined Care V.O.F. te verwijderen, ook indien de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Lidmaatschap:

 1. Het abonnement wordt aangegaan voor drie maanden. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Na drie maanden wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. Opzegging is steeds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De kosten worden maandelijks via automatische incasso voldaan. Het is niet mogelijk contant of met een (betaal/credit)kaart te betalen.
 3. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren door invulling van het aan de ommezijde vermelde formulier en tenminste 1 maand voor afloop van uw abonnementsperiode zijn ingediend en persoonlijk gemeld aan uw begeleidend fysiotherapeut. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig ook als u geen gebruik maakt van de faciliteiten.
 4. U dient zorg te dragen voor probleemloze betaling. Wanneer de contributie niet of niet tijdig is voldaan, zijn wij genoodzaakt de algemene betalingsvoorwaarden van Joined Care toe te passen(zie boven).
 5. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 6. De directie behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.
 7. Bij het ontstaan van (nieuwe) blessures bepaalt u in overleg met de begeleidend fysiotherapeut of het noodzakelijk is de training tijdelijk stop te zetten. Gemiste trainingen en lessen kunnen zo mogelijk later worden ingehaald.

Restitutie van lesgeld vindt niet plaats. Gemiste trainingen of lessen kunt u 1 maal per maand inhalen, mits u zich 24 uur van te voren heeft afgemeld en mits er in een andere groep voldoende mogelijkheden zijn.

Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Joined Care V.O.F.

 1. De door de Joined Care V.O.F. gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting t.b.v. de patiënt of cliënt, dan wel terzake geleverde goederen, zijn terstond opeisbaar.
 2. De patiënt of cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gedeclareerde bedragen, ook indien de declaratie krachtens voorwaarden van de zorgverzekeraar van de desbetreffende patiënt rechtstreeks wordt aangeboden aan de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar een declaratie niet vergoedt vanwege een voor Joined Care niet kenbare beperking in de polisvoorwaarden, zal de patiënt een nieuwe declaratie toegezonden worden, verhoogd met administratiekosten ter grootte van 10% van de vordering met een minimum van € 10,--.
 3. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiënt of cliënt met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan Joined Care V.O.F. de wettelijke rente verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening.
 4. Joined Care V.O.F. is in het hiervoor onder 2. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmede te belasten.
 5. De patiënt of cliënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 60,-- , e.e.a. nog te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
 7. Indien de patiënt of cliënt in gebreke blijft met de betaling van opeisbare bedragen, dan is de Joined Care V.O.F. gerechtigd de behandeling of levering stop te zetten tot aan het moment waarop de gehele achterstand incl. eventuele rente en kosten is voldaan.
 8. Alle geschillen die ten aanzien van de betalingsplicht van de patiënt of cliënt mochten ontstaan zullen, voorzover de relatieve competentie zulks toelaat, worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 18 november 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage